فیلتراسیون اتاق تمیز.

استانداردهای فیلتر

فیلتراسیون اتاق تمیز

هوای ورودی به اتاق های تمیز می بایست قبل از ورود به اتاق فیلتر شده و ذرات معلق و هوابرد آن حذف گردد. به این منظور در مسیر جریان هوا چندین بستر فیلتر با بازدهی های متفاوت نصب میگردد. بطور کلی میتوان فیلترهای مورد استفاده در اتاق های تمیز را به سه دسته عمده تقسیم بندی نمود:
1-پیش فیلترها
2-فیلترهای میانی
3-فیلترهای با بازدهی بالا (فیلتر نهایی).

نمایش ترتیب فیلتراسیون 3 بستری

fed209

استاندارد EN779

این استاندارد جهت فیلترهای با بازدهی اولیه زیر 98 درصد برای ذرات 0.4 میکرون مورد اسفاده قرار می گیرد.
بر اساس این استاندارد فیلترها در جریان هوای بین 850 تا 5400 مترمکعب بر ساعت مورد تست قرار می گیرد، بر اساس این استاندارد فیلترها به سری G ، M و F تقسیم بندی می گردند.

fed209

استاندارد EN1822

EN1822:

این استاندارد برای فیلترهای با بازدهی بالا و بسیار بالا با نفوذ بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد، این فیلترها به عنوان فیلترهای نهایی در صنایع حساس مورد استفاده قرار می گیرند. بر اساس این استاندارد فیلترها به سری E، H، U تقسیم بندی می گردند

fed209

استاندارد ایزو16890

ISO16890

استاندارد ISO16890 فیلترها را بر اساس گروه های ذرات PM1، PM2.5، PM10 تقسیم بندی می نمایند. این نحوه تقسیم بندی توسط سازمان بهداشت جهانی WHO جهت ارزیابی کیفیت هوای محیطی مورد استفاده قرار می گیرد. در این طبقه بندی فیلترها بر اساس به دام اندازی ذرات با سایزهای 0.3 تا 10 میکرومتر مورد ارزیابی قرار می گیرند. فیلترهای گروه PM1 توسط ذرات کوچکتر و مساوی 1 میکرومتر، گروه PM2.5 توسط ذرات کوچکتر مساوی 2.5 میکرومتر و PM10 توسط ذرات کوچکتر و مساوی 10 میکرومتر مورد ارزیابی قرار می گیرند. در واقع می توان گفت که اختلاف اصلی استاندارد ISO16890 با استاندارد قدیمی تر یعنی EN779 در این است که در EN779 تنها یک سایز ذره (0.4µm) جهت تست فیلترها مورد استفاده قرار می گیرفت ولی در استاندارد ISO16890 در یک طیف از ذرات فیلترها را ارزیابی و دسته بندی می نماید.

fed209