لباس اتاق تمیز

در اتاق های تمیز جهت جلوگیری از آلودگی محصول و یا فرآیند می بایست منبع انتشار آلودگی به خوبی شناسایی و کنترل گردد.
از آنجا که طبق تحقیقات 80 درصد از آلودگی توسط پرسنل به اتاق تمیز منتقل می گردد، استفاده از یک لباس استاندارد امری غیر قابل اجتناب می باشد.لباس اتاق تمیز از جنس آنتی استاتیک بوده و ذرات از طریق بار الکترواستاتیکی جذب آن نمی شود، علاوه بر این لباس آنتی استاتیک اتاق تمیز از خود ذره آزاد نکرده و همچنین مانع از انتشار ذرات آزاد شده از بدن افراد می گردد.

دانلود کاتالوگ دانلود این صفحه

محصولات مرتبط